Šetření „Učitelé na mé škole“

V reakci na probíhající diskuse o podobě karierního řádu pro učitele zveřejnila společnost Kalibro souhrnné výsledky dotazníkového šetření „Učitelé na mé škole“, které nabízí základním a středním školám od roku 2008.

 

Jak šetření probíhá

Školy mají k dispozici standardizovaný dotazník, v němž mohou žáci a studenti hodnotit své vyučující „známkami“ 1 až 5 v osmi kategoriích. V případě potřeby mají školy možnost dotazník formulačně upravit či rozšířit o další kategorie. Šetření probíhá zcela anonymně – tedy Kalibro, které výsledky zpracovává, nezná identitu hodnotících studentů a žáků ani identitu hodnocených učitelů, a nezjišťuje ani jejich aprobaci, věk apod. I ve výsledcích pak vystupují učitelé pod kódy, které jim přidělí vedení školy. Ředitel tedy může s výsledky pracovat citlivě – výsledky hodnocení určitého učitele zůstávají jeho kolegům utajeny a ředitel je s ním může probrat individuálně.


 

Publikované výsledky

Publikované výsledky vycházejí kvůli srovnatelnosti pouze z dat získaných z originálních, nemodifikovaných dotazníků a zahrnují více než 72 tisíc individuálních hodnocení 1350 učitelů od žáků druhého stupně základních škol a od studentů středních škol z let 2010 až 2015. Nejedná se o reprezentativní šetření, ale o ukázku toho, jak v praxi žáci a studenti své učitele hodnotí, mají-li k tomu příležitost.

 


Metodická poznámka

(Metodická poznámka: Žáci „známkovali“ své učitele v jednotlivých kategoriích známkami 1 až 5. Při zpracování byla tato škála z důvodu srovnatelnosti s dalšími výstupy evaluačních nástrojů společnosti Kalibro přepočítána na škálu 0 až 100 % takto: 1=100%, 2=75%, 3=50%, 4=25%, 5=0%)


 

Zajímavá zjištění

Z výsledků uvedených v tabulce a z podrobnějšího zpracování dat vyplývá několik zajímavých zjištění:

  1. Žáci a studenti v naprosté většině přistupovali k hodnocení svých učitelů zodpovědně a rozlišovali mezi jednotlivými učiteli i jejich kvalitami.
  2. Celkově je hodnocení učitelů žáky a studenty velmi vysoké – pohybuje se od 75 % do 90 %. Nejvýše hodnotili respondenti profesní kvality učitelů (jak ovládá svůj předmět, jak bývá připraven na výuku), nejníže schopnost látku vysvětlit, zajímavost výuky a překvapivě též schopnost učitele udržet v hodině kázeň.
  3. Nebyl zaznamenán případ, že by žáci jedné školy či třídy (např. na základě dohody) „nasázeli“ nějakému učiteli samé pětky, aby ho poškodili. Z více než 72 tisíc individuálních hodnocení je jen 256 (tj. 0,36 %) takových, že žák ohodnotil učitele samými pětkami, zatímco samými jedničkami ohodnotili žáci svého učitele ve 22 % případů.
  4. V naprosté většině případů jsou v rámci školy absolutně negativní hodnocení (samé pětky) ojedinělá – obvykle 1 až 2 žáci/studenti v celé škole. Pouze v jediném případě ze 1350 hodnocených učitelů dostal učitel samé pětky od deseti a více respondentů (konkrétně od 11).
  5. V rámci škol jsou individuální výsledky hodnocení jednotlivých učitelů velmi rozdílné, a to jak celkově, tak v rámci jednotlivých kategorií. Ředitelům škol i jednotlivým učitelům tak poskytují cennou a zajímavou zpětnou vazbu.

 

Tvorba webu: NETservis s.r.o.

© Kalibro 2019