PROJEKT KALIBRO

Cíle

 • nabízet školám kvalitní a rozmanité nástroje pro sebehodnocení
 • umožňovat školám bezpečné srovnání s ostatními
 • ovlivňovat cíle a pojetí výchovy a vzdělávání na školách
 • objasňovat přínos náročného sebehodnocení pro práci škol

 

Východiska

Chceme pomáhat školám s proměnou, kterou procházejí – naše pojetí nástrojů pro sebehodnocení tudíž odpovídá nejnovějšímu stavu poznání, i když občas předbíhá běžnou českou školní praxi (například důrazem na kritickou práci s textem, na schopnost tvořivě uplatnit základní poznatky a na odůvodňování názorů, které žáci vyjadřují).

Nabízíme školám zpětnou vazbu, která je neohrožuje, neboť případný „neúspěch“ není spojen s žádnými postihy – žáci, učitelé i ředitel ho mohou, ale nemusejí brát jako konkrétní výzvu ke změnám ve své práci, bez jejich přičinění se o něm ovšem nikdo nezúčastněný nedozví.

Nabízená pomoc je pro školy výhodná – například mnohé z toho, nač v projektu klademe důraz již od roku 1995, se teprve v letech 2000 a 2003 objevilo v prestižním mezinárodním srovnání PISA (včetně našich úloh). Školy, které se projektu účastní, získávají náskok před ostatními v porozumění cílům moderního vzdělávání – proto k účastníkům patří také naprostá většina tzv. inovativních škol.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání bude tím kvalitnější, čím více žáků, rodičů, učitelů, ředitelů škol i úředníků bude vědět, co všechno ke kvalitnímu vzdělávání patří (například mezipředmětové projekty, konstruktivistické učení, pečlivý výběr faktografického učiva, kvalitní diagnostická zpětná vazba pro učitele ap.).

U žáků klademe důraz na schopnost vytvářet ze získaných poznatků nové, což má ve vyspělé informační společnosti podstatně větší význam než schopnost pouze si poznatky zapamatovat.

Moderní škola se stává komunitou lidí, kteří mají na vzdělávání podobné názory – naše nástroje se proto věnují rovněž tomu, jak žáci, rodiče, učitelé a vedení školy spolupracují a zda své názory znají a respektují.

Chceme přispět k rozšíření nástrojů pro sebehodnocení škol a k tomu, aby jim veřejnost rozuměla.

 

Zásady

Organizátor projektu

 • neposkytuje třetím osobám získané informace o jednotlivých školách či třídách
 • nezná totožnost testovaných žáků ani respondentů v dotazníkových šetřeních
 • důvěřuje školám, že dodržují pokyny pro testování a provedení šetření
 • podřizuje strukturu souhrnných informací potřebám škol
 • nepřidělává učitelům a ředitelům škol zbytečně práci

Školy

 • se účastní projektu dobrovolně
 • důvěřují písemné záruce organizátora, že neumožní zneužití získaných informací
 • postupují při sebehodnocení tak, aby sobě i ostatním zaručily objektivní srovnání
 • mohou ovlivňovat nabízené nástroje svými podněty

 

Autoři projektu

 • Oldřich Botlík
 • David Souček

Spolupracovníci

Na zajištění hladkého chodu projektu se podílí několik desítek našich spolupracovníků. Někteří z nich nám pomáhají již více než 10 let. Experti podílející se na tvorbě testů jsou: Tereza Botlíková, Martin Fencl, Zuzana Fořtíková, Ondřej Hausenblas, Irena Koudelková, Grant Macdonald, Josef Miškovský, Jana Straková, Martin Valášek, Karl-Heinz Wilhelm.

 

Nástroje

Srovnávací testy

 • pro jednotlivé žáky různých ročníků (3., 5., 7. a 9.) do jedné vyučovací hodiny, zaměření na schopnost žáků použít základní znalosti v nových situacích
 • testy pro mladší žáky zpravidla obsahují různé typy testových úloh s otevřeným koncem (souhrnné výsledky obsahují podrobná pravidla objektivního hodnocení včetně řady ukázek žákovských odpovědí), tj. soustředí se zejména na dovednosti žáků
 • souhrnné výsledky obsahují řadu námětů pro navazující práci v hodinách a poskytují srovnání jak jednoltivých žáků mezi sebou, tak jednotlivých tříd či škol

Dotazníky

 • pro žáky, rodiče, učitele a nepedagogické pracovníky
 • zaměření na různé oblasti práce školy, jako jsou vztahy ve škole, spokojenost s vybavením a chodem školy, oblasti, které by chtěli jednotliví aktéři změnit atd.
 • otázky vycházejí z toho, čemu při sebehodnocení věnují pozornost na školách ve srovnatelných vyspělých zemích
 • umožňují srovnání mezi třídami či školami ve vybraných oblastech

 

Rozsah

 • účast škol – více než 3200 škol od roku 1995
 • účast žáků – každoročně bývá testována například asi pětina všech žáků ukončujících povinné vzdělávání, totéž platí o žácích ukončujících jeho první stupeň
 • více než 2,5 miliónu vyhodnocených formulářů od roku 1995
 • všechny souhrnné výsledky mají velmi vysokou vypovídací schopnost

 

Harmonogram

Srovnávací testy jsou realizovány v termínu leden až březen (podle ročníků), přičemž aktuální nabídka vždy obsahuje novou kolekci testů s originálními úlohami.

Dotazníková šetření jsou realizována zpravidla v termínu duben až květen (ovšem je možné po domluvě je individuálně zpracovat i v jiných termínech v rámci školního roku).

 

Ostatní projekty

Program „Učení s chutí“

Program Učení s chutí nabízí podporu učitelům, kteří chtějí v rámci výuky nechat své žáky aktivně tvořit, zkoumat a objevovat to, s čím se v běžné výuce pasivně setkávají při výkladu nebo v učebnici. Součástí podpory je kromě poskytnutí inspirace, metodiky a možnosti vzájemně komunikovat s podobně orientovanými učiteli také pomoc s hledáním sponzorů těchto výukových aktivit.

Semináře pro učitele a ředitele škol

Pro školy připravujeme vzdělávací semináře. V aktuální nabídce posktujeme školám seminář "Evaluace v mé třídě" zaměřený na efektivní využití výsledků evaluačních aktivit ve výuce. Jejich účastníci získají i metodické materiály a on-line podporu využitelnou po celý rok.

Tvorba webu: NETservis s.r.o.

© Kalibro 2019